Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

O PROJEKCIE

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Sp. Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 r. Projekt realizowany jest w okresie 1 XII 2017r. – 30 XI 2019r.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu otrzymają 3 grupy po 20 osób.

W ramach wsparcia oferujemy:
• wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie firmy;
• dotacje na założenie firmy w wysokości do 25 000zł/osobę;
• wsparcie pomostowe: finansowe (do 1 850zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków) i doradcze o charakterze specjalistycznym (rozwiązywanie konkretnych problemów uczestniczek) przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

TERMINY WSPARCIA
POSZCZEGÓLNYCH GRUP

I grupa:
• Rekrutacja – XII 2017 – I 2018
• Szkolenia i doradztwo – III – IV 2018r.
• Zakładanie firmy i wypłata dotacji – V 2018r.
• Wsparcie pomostowe – V 2018 – IV 2019

II grupa:
• Rekrutacja – XII 2017 – III 2018
• Szkolenia i doradztwo – III – IV 2018r.
• Zakładanie firmy i wypłata dotacji – V 2018r.
• Wsparcie pomostowe – V 2018 – IV 2019

Planowane terminy dotyczące III grupy:
• Rekrutacja – VII 2018
• Szkolenia i doradztwo – IX – X 2018
• Zakładanie firmy i wypłata dotacji – XI 2018.
• Wsparcie pomostowe – XI 2018 – X 2019

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 3 507 835,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 3 392 289,32 zł

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:
• utworzenie 51 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• 51 kobiet nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu i zakładania prowadzenia działalności gospodarczej;
• 51 kobiet pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;
• 60 kobiet będzie uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;