AKTUALNOŚCI

Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – procedura odwoławcza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki w ramach procedury odwoławczej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF, 216 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF, 210 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 30 maja 2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!

Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – II grupa

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki drugiej grupy w projekcie.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości II grupa – PDF, 232 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego II grupa – PDF, 216 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 17 maja 2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!

Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – I grupa

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki pierwszej grupy w projekcie.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF, 232 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF, 220 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 12 maja 2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!

Zapraszamy Uczestniczki II grupy w projekcie do składania „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Zapraszamy Panie, Uczestniczki II grupy w projekcie do składania: „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Wnioski można składać w okresie od 07 maja 2018r. do 11 maja 2018r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.
Adres Biura projektu:
Biuro projektu „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”
ul. Konstytucji 3 Maja 3,
59-300 Lubin

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (4 komplety).

Przypominamy, że komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:

Komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

UWAGA:
Uczestniczki Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogły rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych.
Ocena złożonych Wniosków będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków.

Zapraszamy Uczestniczki I grupy w projekcie do składania „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Zapraszamy Panie, Uczestniczki I grupy w projekcie do składania: „Wniosków o przyznanie o  środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Wnioski można składać w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 27 kwietnia 2018r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.

Adres Biura projektu:

Biuro projektu „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”

Konstytucji 3 Maja 3,

59-300 Lubin

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (4 komplety).

Przypominamy, że komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:

Komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

UWAGA
Uczestniczki Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogły rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych.

Ocena złożonych Wniosków będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków.

Lista Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I oraz II grupy

Poniżej przedstawimy listę Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I oraz II grupy, uszeregowaną od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie I oraz II grupa – PDF, 373 KB
Lista rezerwowa I oraz II grupa – PDF, 388 KB

Panie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały przypisane do I oraz II grupy zgodnie z preferencjami wskazanymi w wypełnionych ankietach

Lista osób z podziałem na I oraz II grupę – PDF, 376 KB

Z Paniami zakwalifikowanymi do projektu będziemy kontaktować się telefonicznie celem ustalenia terminu podpisania Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych przed założeniem działalności gospodarczej.

Informujemy, że szkolenia w projekcie rozpoczną się w miesiącu marcu 2018.

Dokładany harmonogram szkoleń zostanie udostępniony na stronie www projektu.

Termin wyników rekrutacji

Szanowne Panie,
Informujemy, iż wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorcze Kobiety 2.0” pojawią się 19 lutego 2018 roku (poniedziałek).

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” do składania w terminie 05-26.01.2018r. dokumentów rekrutacyjnych.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja.