Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – procedura odwoławcza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki w ramach procedury odwoławczej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF, 440 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF, 421 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 07.12.2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!

Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – III grupa

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki III grupy w projekcie.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości III grupa – PDF, 464KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego III grupa – PDF, 436KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 22 listopada 2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

ZMIANA Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

W związku z otrzymaniem w dniu 15.11.2018r. korespondencji z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącej decyzji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie naliczenia korekty systemowej z tytułu niekwalifikowalności VAT informujemy, że traci moc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 15.10.2018r.
Obowiązującą wersją jest Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 07.06.2018r. wraz z pozostałymi załącznikami.
Zgodnie z ww. wersją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
• §9 pkt. 10 „(…) Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, Uczestnik Projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu czy zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku VAT”;
• §9 pkt. 11 „(…) Przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków dotacji na pokrycie innych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia beneficjentowi informacji dotyczących przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi przez Beneficjenta”.

Obowiązująca wersja Regulaminu i załączników zamieszczona jest w zakładce DO POBRANIA

Zapraszamy Uczestniczki III grupy w projekcie do składania „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Zapraszamy Panie, Uczestniczki III grupy w projekcie do składania: „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Wnioski można składać w okresie od 5 – 9 listopada 2018r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.
Adres Biura projektu:
Biuro projektu „Przedsiębiorcze kobiety”
ul. Konstytucji 3 Maja 3,
59-300 Lubin

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (4 komplety).

Przypominamy, że komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:

1. Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – zmiany VAT – DOC, 299 KB
2. Zał. nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Excel, 77 KB
3. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli Uczestniczka otrzymała pomoc de minimis).

Komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:

1. Zał. nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – zmiany VAT – DOC, 109 KB
2. Zał. nr 17 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zmiany VAT – DOC, 62 KB
3. Zał. nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Excel, 77 KB
4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli Uczestniczka otrzymała pomoc de minimis).

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

UWAGA
Uczestniczki Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogły rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych.
Ocena złożonych Wniosków będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków.

AKTUALIZACJA Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Informujemy, iż w zakładce DO POBRNIA umieściliśmy zaktualizowaną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z pozostałymi załącznikami tj. m.in. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek i przyznanie wsparcia pomostowego.

Zmiany w wyżej wskazanych dokumentach wynikają z Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów EFS z dnia 14 września 2018 r.
Uczestniczki III grupy w projekcie przygotowując swoje Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, zobowiązane są do korzystania ze zaktualizowanych wzorów.

Lista Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III grupy

Poniżej przedstawimy Podstawową listę Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III grupy, uszeregowaną od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów oraz Listę rezerwową.

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie III grupa – PDF, 219 KB

Lista rezerwowa III grupa – PDF, 217 KB

Panie, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną poinformowane pisemnie wraz z uzasadnieniem.
Informujemy, że szkolenia w projekcie rozpoczną się w miesiącu październiku 2018. Dokładany harmonogram szkoleń zostanie udostępniony na stronie www projektu.

PLANOWANY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE:
• Październik 2018r. – etap szkoleniowo–doradczy
• Listopad 2018r. – składanie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, ocena Wniosków oraz zakładanie działalności gospodarczych

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU – III GRUPA

Informujemy, że po dokonaniu ocen złożonych do projektu Formularzy rekrutacyjnych, z I Etapu rekrutacji została ułożona lista rankingowa Pań, które zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym (tj. II etap rekrutacji).

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostało 40 Pań.

Panie, które nie zakwalifikowały się do II Etapu rekrutacji, zostaną poinformowane pisemnie wraz z uzasadnieniem.

II Etap rekrutacji będzie polegał na weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym weryfikacji poziomu motywacji kandydatek, analizy kompetencji zawodowych tj. samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. Narzędzia wykorzystywane w II Etapie to test i rozmowa.

Planowany termin spotkań z doradcą zawodowym: 20 – 24 sierpień 2018r.

O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia spotkań z doradcą zawodowych poinformujemy Panie w drodze rozmowy telefonicznej oraz przesłania informacji w formie wiadomości e-mail (na adres podany w Formularzu rekrutacyjnym).

LISTA RANKINGOWA PAŃ ZAPROSZONYCH NA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM – PDF, 311KB

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” do składania dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 23.07.2018 do 31.07. 2018r.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja.