Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CO OFERUJEMY?

W projekcie przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości nie większej niż 25 000PLN, dla minimum 51 uczestniczek projektu.
Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:
• zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
• zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
• zakupem środków obrotowych,
• kosztami prac remontowych i budowlanych

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?

Aby otrzymać środki finansowe Uczestniczki będą składać Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z Biznes planem.
Podstawą otrzymania wsparcia będzie podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
Uczestniczki Projektu są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej założonej
w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

OKRES WSPARCIA:

Planowane terminy zakładania działalności gospodarczych i otrzymania dotacji przez Uczestniczki projektu:
– I grupa – V 2018r.
– II grupa – V 2018r.
– III grupa – XI 2018r.