Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

REKRUTACJA

TERMIN REKRUTACJI:

Termin składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 23.07.2018 do 31.07.2018 r.

Panie zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w wyżej wskazanym terminie wypełniony „Formularz rekrutacyjny”.

Formularz należy złożyć w Biurze projektu mieszczącym się w Lubinie, ul. Konstytucji 3 Maja 3 (I piętro).

Biuro czynne w godzinach od 8.00 do 16.00.

Panie, które posiadają status osoby bezrobotnej, powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć urzędowe zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Panie, które są osobami niepełnosprawnymi powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Program do odczytu pliku PDF można pobrać ze strony producenta pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/

Przewidywany termin spotkań z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym weryfikacja poziomu motywacji kandydatek (analiza kompetencji tj: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność) to sierpień 2018 r.

O szczegółach (dokładna data, miejsce spotkania, godzina) zostaniecie Panie poinformowane telefonicznie i mailowo.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do:
• 60 kobiet, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie województwa dolnośląskiego;
• kobiet pozostających bez zatrudnienia (warunek konieczny).
• pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety zamieszkujące obszary wiejskie oraz obszary objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji i kobiety z niepełnosprawnościami.

KTO NIE MOŻE BYĆ UCZESTNICZKĄ PROJEKTU?

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone zostaną osoby:
• zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
• które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
• będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
• pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
• będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
• pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
• posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
• będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
• pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
• będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
• posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,
• które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);
• w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;
• korzystają z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz ubiegają się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
• ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
• otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
• zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
• zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
• osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:
ETAP I:przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych od kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych i kwalifikowalności uczestniczki (j.w. do kogo adresowany jest projekt?).
Formularze można składać w Biurze Projektu w Lubinie, drogą pocztową lub na spotkaniach informacyjnych.

ETAP II: Ocena Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej:
• Przynależność do grupy objętej wsparciem – T/N
• Motywy założenia firmy/pomysł na firmę (pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej; szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej ) – 0-10 punktów
• Kwalifikacje i umiejętności (posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej ) – 0-10 punktów
• Kwalifikowalność wydatków (umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych) – 0-10 punktów
• Miejsce zamieszkania (Kobiety z obszarów wiejskich) – dodatkowe 10 punktów
• Miejsce zamieszkania (Kobiety z obszarów objętych Lokalnymi Programami Rewitalizacji) – dodatkowe 10 punktów
• Niepełnosprawność – dodatkowe 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów w tym etapie rekrutacji – 60.

Wypełnienie części B w Formularzu rekrutacyjnym tj. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ jest obowiązkowe. Formularze rekrutacyjne bez wypełnionej części B nie będą podlegały ocenie.

ETAP III: Zaproszenie 80 kobiet z największą liczbą punktów na spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w tym weryfikacja poziomu motywacji kandydatek (analiza kompetencji tj: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność).
Narzędzia wykorzystywane w etapie III będzie test i rozmowa.
W przypadku rekrutacji do III grupy w projekcie przewiduje się zaproszenie na spotkanie z doradcą zawodowym 42 kobiet ( w tym 40 osób w ramach listy podstawowej oraz 2 osób w ramach procedury odwoławczej) z największą liczbą punktów uzyskanych z Etapu II rekrutacji. Warunkiem zaproszenia na spotkanie z doradcą zawodowym jest osiągnięcie sumy co najmniej 50% pkt. (tj. 16 pkt.) w ramach oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego za części dotyczące: Motywu założenia firmy/pomysłu na firmę, Kwalifikacji i umiejętności , Kwalifikowalności wydatków.
Maksymalna liczna punktów – 50.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie suma punktów z Etapu II oraz III.

Etap IV: przygotowanie list kobiet zakwalifikowanych do projektu (każda lista będzie zawierać 20 kobiet w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów).
Przygotowane zostaną listy rezerwowe – na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Uczestnikiem Projektu może zostać kobieta, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na etapie rekrutacji wynosi 110 punktów.