Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

Zapraszamy Uczestniczki I grupy w projekcie do składania „Wniosków o przyznanie o środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Zapraszamy Panie, Uczestniczki I grupy w projekcie do składania: „Wniosków o przyznanie o  środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Wnioski można składać w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 27 kwietnia 2018r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.

Adres Biura projektu:

Biuro projektu „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”

Konstytucji 3 Maja 3,

59-300 Lubin

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (4 komplety).

Przypominamy, że komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:

Komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

UWAGA
Uczestniczki Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogły rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych.

Ocena złożonych Wniosków będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków.