Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

ZMIANA Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

W związku z otrzymaniem w dniu 15.11.2018r. korespondencji z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącej decyzji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie naliczenia korekty systemowej z tytułu niekwalifikowalności VAT informujemy, że traci moc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 15.10.2018r.
Obowiązującą wersją jest Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 07.06.2018r. wraz z pozostałymi załącznikami.
Zgodnie z ww. wersją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
• §9 pkt. 10 „(…) Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, Uczestnik Projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu czy zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku VAT”;
• §9 pkt. 11 „(…) Przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków dotacji na pokrycie innych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia beneficjentowi informacji dotyczących przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi przez Beneficjenta”.

Obowiązująca wersja Regulaminu i załączników zamieszczona jest w zakładce DO POBRANIA